Prihlás sa
Úvod Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Definícia používaných pojmov:

·      Zákon č. 18/2018 Z.z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len "Zákon".

·      ÚOOÚ – Úrad na ochranu osobných údajov.

·      - osobné údaje.

·     IS (informačný systém) - akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom základe alebo geografickom základe,

·     Prevádzkovateľ -  každý, kto vymedzí účel a prostriedky spracúvania OÚ a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene (prevádzkovateľ e-shopu)

·    Dotknutá osoba -  každá fyzická osoba, ktorej OÚ sa spracúvajú (zakazník e-shopu).

·     Sprostredkovateľ - každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa (napr. účtovnícka firma, poskytovateľ  e-shopu apod.).

·      Príjemca – je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou, s výnimkou orgánov verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy

 

·       Treťou stranou treťou stranou každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia revádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje,

 

·       IS e-shop (E-shop) – IS spracúva OÚ za účelom predaja tovarov a príp. služieb

·       IS marketing – IS spracúvajúci OÚ, potrebné pre zasielanie newsletterov, reklamy apod. Meno a priezvisko, adresa a adresa elektronickej pošty môžu byť aj OÚ.

 

·       Online identifikátor - identifikátor poskytnutý aplikáciou, nástrojom alebo protokolom, najmä IP adresa, cookies, prihlasovacie údaje do online služieb, rádiofrekvenčná identifikácia, ktoré môžu zanechávať stopy, ktoré sa najmä v kombinácii s jedinečnými identifikátormi alebo inými informáciami môžu použiť na vytvorenie profilu dotknutej osoby a na jej identifikáciu.

 

·       Cookies – malé dátové súbory, ktoré e-shop posiela webovému prehliadaču počas prehliadania webovej stránky e-shopu, ak je ich použitie v prehliadači povolené. E-shop používa cookies pre autentifikáciu užívateľa v spojení s prihlasovacími údajmi pre personaliáciu e-shopu. Niektoré e-shopy používajú aj cookies pre štatistiku a aj pre personalizáciu reklamy pomocou profilovania užívateľa.  Ak sa v e-shope používajú cookies pre profilovanie, je nutné dotknutú osobu vopred na to upozorniť. Bližšie informácie o cookies nájdete tu.

 

·         e-mailová adresa – adresa elektronickej pošty dotknutej osoby.

 

V súlade s §19 ods.1 Zákona prevádzkovateľ, oznamuje dotknutej osobe tieto informácie:

 

Názov e-shopu: bushman.sk

Údaje o prevádzkovateľovi:

Obchodný názov:             BUSHMAN TRADE s.r.o.

Právna forma:   spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo:                                   Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava

IČO:                                      51704501

IČ DPH:                                SK2120761621

 

Údaje o sprostredkovateľoch:

Obchodný názov:            ANDATA s r.o.

Právna forma:   spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo:                                   Tučkova 9, 821 05 Bratislava

IČO:                                      31375405

IČ DPH:                                           

Činnosť:                              Spracúva účtovníctvo

 

 

Obchodný názov:             Bushman s.r.o.

Právna forma:   spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo:                                   Lazarská 5/1719, 11000 Praha 1, Česká republika

IČO:                                      25618601

IČ DPH:                            CZ 25618601  

Činnosť:                              Balí a zasiela tovar (centrálny sklad)

 

 

Obchodný názov:             APLS spol. s r.o.

Právna forma:   spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo:                                   Vršava I 495, 76001 Zlín, Česká republika

IČO:                                      40942023

IČ DPH:                               CZ40942023

Činnosť:                              Spravuje skladový a fakturačný SW e-shopu

 

 

Obchodný názov:             PS:Digital,s.r.o.

Právna forma:   spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo:                                   Viedenská cesta 5, 85101 Bratislava

IČO:                                      47585439

IČ DPH:                               SK2024008140

Činnosť:                              E-marketing (Google a Facebook špecialista)

 

Údaje o tretích stranách e-shopu:

 

Obchodný názov:            Direct Parcel Distribution SK s.r.o.            (DPD)

Sídlo:                                   Technická 7, 821 04 Bratislava

 

IČO:                                      35834498

IČ DPH:

 

Činnosť:                    Doručenie zásielky z e-shopu

 

 

Obchodný názov:            PPL CZ s.r.o

Sídlo:                                   K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany

IČO:                                     25194798

IČ DPH:

Činnosť:                          Doručenie zásielky z e-shopu

 

 

Obchodný názov:           General Logistics Systems Slovakia s.r.o.              (GLS)

Sídlo:                                  Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec

IČO:                                      25642642

IČ DPH:

Činnosť:                    Doručenie zásielky z e-shopu

 

 

Obchodný názov:            Slovenská pošta, a.s.

Sídlo:                                   Partizánska cesta 9, 975 99  Banská Bystrica

 

IČO:                                      36631124

IČ DPH:

Činnosť:                    Doručenie zásielky z e-shopu

 

IS e-shop

Prevádzkovateľ  v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spracúva pre tieto účely:

 

Spracovanie objednávky, vystavenie daňového dokladu a vedenie reklamácií tieto OÚ

 

·         Titul, meno, priezvisko

 

·         Poštová adresa

 

·         E-mailová adresa

 

·         Telefónne číslo

 

·         Fakturačné údaje

 

Právnym základom spracúvania OÚ dotknutej osoby v IS e-shop je  § 13 ods. 1 písm. b) Zákona.  Dotknutá osoba nevyjadruje svoj súhlas so spracúvaním OÚ a tiež ani nemôže súhlas odvolať. Doba spracúvania OÚ je podmienená zákonmi, ktoré súvisia s uzatvorením obchodnej zmluvy (napr. o účtovníctve. DPH atď.).

 

IS marketing

 

Prevádzkovateľ  v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spracúva OÚ pre tieto účely:

 

Zasielanie newsletterov prevádzkovateľ spracúva tieo OÚ dotknutých osôb tieto OÚ

 

·         Meno, priezvisko

 

·         e-mailová adresa

 

Právnym základom spracúvania OÚ v IS marketing je § 13 ods. 1 písm. a) Zákona

 

 - dokázateľný súhlas dotknutej osoby. Zákazník svoj súhlas prejaví zaškrtnutím prázdneho políčka  s textom  "Súhlasím so zasielaním noviniek". Doba platnosti súhlasu dotknutej osoby je päť rokov a dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať písomnou formou (e-mailom).

 

 

IS verný zákazník (vernostný program)

 

Pri pravidelnom nákupe dostáva zákazník e-shopu zľavy. Pre zaradenie do zľavového programu  dotknutá osoba dobrovoľne vyjadrí súhlas so spracúvaním jej OÚ pre zaradenie do vernostného programu. Zákazník svoj súhlas prejaví zaškrtnutím prázdneho políčka  s textom  "Súhlasím so zaradením do vernostného programu". Doba platnosti súhlasu dotknutej osoby je päť rokov a dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať písomnou formou (e-mailom).

 

 

Právnym základom spracúvania OÚ v IS verný zákazník (vernostný program)

 

 je  § 13 ods. 1 písm. a) Zákona  - dokázateľný súhlas dotknutej osoby.

 

Prevádzkovateľ v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti  spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby zákonne, ak dotknutá osoba dovŕšila 16 rokov veku. Ak má dotknutá osoba menej ako 16 rokov, takéto spracúvanie osobných údajov je zákonné iba za podmienky a v rozsahu, v akom takýto súhlas poskytol alebo schválil jej zákonný zástupca.

 

Prevádzkovateľ nevykonáva cezhraničný prenos OÚ do tretích krajín.

Prevádzkovateľ  spracúva OÚ dotknutých osôb len na vyššie uvedené účely v rámci svojho  e-shopu.

 

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť len pravdivé OÚ. V prípade ich zmeny je povinná o ich zmene bezodkladne informovať prevádzkovateľa alebo si ich môže sama opraviť v e-shope.

Dotknutá osoba (zákazník e-shopu) má v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov tieto práva:

 

Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo na informáciu:

 

a)      či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú

 

b)      účel spracúvania osobných údajov,

 

c)       príjemcu osobných údajov,

 

d)      doba uchovávania osobných údajov

 

e)      namietanie voči  spracúvaniu, žiadať o výmaz osobných údajov

 

f)       o práve podať návrh na začatie konania podľa § 100

 

Právo na opravu osobných údajov

 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Svoje právo môže dotknutá osoba využiť po prihlásení sa do e-shopu.

 

Právo na výmaz osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ak nastalo:

 

a)      splnenie účelu spracúvania,

 

b)      odvolanie súhlasu a  neexistencia iného právneho základu  pre spracúvanie,

 

c)       namietanie voči  spracúvaniu,

 

d)      nezákonné spracúvanie osobných  údajov,

 

e)      splnenie zákonnej povinnosti

 

f)       OÚ sa získavali v súvislosti so službou informačnej spoločnosti.

 

Právo na prenosnosť údajov

 

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak

 

a) sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 13 ods. 1 písm. b)  

 

b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

 

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené

výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

 

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať, ak je spracúvanie nevyhnutné na splnenie  úlohy realizovanej vo verejnom záujme; ak sú osobné údaje spracúvané na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa vrátane profilovania a na účely priameho marketingu . Prevádzkovateľ je povinný informovať dotknutú osobu o jej právach najneskôr pri prvej komunikácii s ňou. Právo sa uplatňuje okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodu verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký, historický a štatistický účel.

 

Právo na obmedzenie spracúvania

Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak namieta správnosť osobných údajov a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť ich správnosť; ak spracúvanie je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie a žiada namiesto toho obmedzenie použitia osobných údajov; prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania, ale ich potrebuje dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku; dotknutá osoba namietala spracúvanie a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Ak sa spracúvanie obmedzilo, prevádzkovateľ osobné údaje iba uchováva; spracúvať ich môže len so súhlasom dotknutej osoby, za účelom uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo verejného záujmu.

 

Právo podať sťažnosť  a právo na náhradu škody

 

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na jednom dozornom orgáne, spravidla v členskom štáte svojho obvyklého pobytu a má právo na náhradu škody od prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Ak sa na spracúvaní zúčastnili viacerí prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, každý z nich zodpovedá za celú škodu, aby sa dotknutej osobe zabezpečila účinná náhrada.

Bližšie informácie nájdete a uplatňovať svoje právo si môžete na adrese:   [email protected]

Na stránke e-shopu používame cookies  pre skvalitnenie našich služieb. Expiračná doba cookies je od 30 sekúnd do 1 roka. Používame tieto typy cookies:

 

  • Nutné cookies: Cookies slúžia pre prevádzku stránok e-shopu, aby ste sa mohli pohybovať v e-shope a aby ste mohli využívať jeho funkcie. Bez týchto cookies nebude možné poskytnúť určité funkcie, napríklad nákupný košík.

     

  • Analytické cookies: Cookies slúžia pre analýzu práce užívateľa so stránkami. Napr. aký používate prehliadač, aké používate rozlíšenie stránky. Slúžia nám pre skvalitnenie našich webových stránok. Údaje, ktoré tieto súbory cookies zbierajú, sú agregované        a anonymné.

     

  • Funkčné cookies: Cookies si pamätajú Vaše nastavenia stránky za účelom zlepšenia Vášho používateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah pre Vás alebo zapamätať si Vaše nastavenie stránky, napr. jazyka, typ písma, rozlíšenie stránky, pamätať si vaše užívateľské meno, jazyk alebo región, v ktorom sa nachádzate, za účelom poskytnutia osobnejšieho online prístupu. Môžu sa používať na sledovanie, aké výrobky alebo videá sa Vám zobrazovali, aby sa predišlo ich opätovnému zobrazeniu, aby ste mohli využívať sociálne nástroje ako sú blogy, chaty a fóra. Informácie, ktoré tieto súbory cookies zbierajú, môžu obsahovať osobné údaje, ktoré ste zverejnili.

 

  • Cielené, reklamné cookies: Cookies slúžia pre zistenie Vašich záujmov preto, aby sme Vám mohli na stránke zobrazovať reklamu len tých výrobkov, ktoré Vás zaujímajú, tzv. personalizovaná reklama, ako aj z dôvodu stanovenia efektívnosti našich reklamných kampaní. Pamätajú si, či ste navštívili jednu z našich internetových stránok a táto informácia sa zdieľa s ďalšími stranami, vrátane inzerentov a našich agentúr. Tieto súbory cookies môžu byť taktiež spojené s funkciami stránky poskytovanej treťou stranou. Väčšina typov týchto cookies sledujú zákazníkov prostredníctvom ich IP adresy, prihlasovacieho mena a preto môžu zbierať osobné údaje.

     

Cookies tretích strán: ak na stránke použijeme súbory tretích strán, napr. video na  stránke e-shopu využíva službu YouTube a používa aj cookies zo služby YouTube.

 

Ak nechcete, aby sa ukladali cookies vo Vašom počítači, môžete ich zablokovať v prehliadači. Samozrejme, zablokovaním cookies obmedzíte funkčnosť e-shopu. Bližšie informácie o cookies nájdete  tu. Ako môžete zablokovať cookies vo Vašom prehliadači, nájdete v návode  k prehliadaču.
 

Informácie podľa čl. 13,14  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, poskytované prevádzkovateľom BUSHMAN TRADE s r.o., dotknutým osobám:

 

1) Definícia pojmov

 

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;

 

Spracúvanie je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami;

 

Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu;

 

Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;

 

Súhlas dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka;

 

Tretia strana je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov;

 

Profilovanie - je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom;

 

2) Základné informácie

Prevádzkovateľ osobných údajov

Obchodný názov:  BUSHMAN TRADE s.r.o.

Právna forma:      spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo:    Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava

IČO:           51704501

 

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov a kontaktné údaje

Miroslav Ševčík, konateľ

E-mailová adresa: [email protected]

 

Účel spracúvania osobných údajov:

o vybavovanie objednávok v e-shope alebo v kamennej predajni 

o nákup v e-shope

o vybavovanie vratiek kúpeného tovaru, prípadne výmeny tovaru

o vybavovanie reklamácií

o evidencia zákazníkov v Bushman klube

o marketing – zasielanie reklamy a newsletterov

 

 

1. Právne základy spracúvania osobných údajov:

Právny základ spracúvania osobných údajov na účely: 

a) vybavovanie objednávok v e-shope alebo v kamennej predajni 

b) nákup v e-shope

c) vybavovanie vratiek kúpeného tovaru, prípadne výmena tovaru

d) vybavovanie reklamácií

 

o zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,

o zákon č. 311/2001 Z. z.  Zákonník práce, 

o zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, 

o zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

o zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

o zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

o Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní  osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, čl. 6, písm. b).

 

Právny základ spracúvania osobných údajov na účely: 

a) evidencia zákazníkov v Bushman klube

b) marketing – zasielanie tzv. newsletterov

o Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní  osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, čl. 6, písm. a)

súhlas dotknutej osoby

 

2. Spracúvanie osobných údajov na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa: nespracúva

 

3. Príjemcovia: 

• orgány verejnej moci na účely plnenia zákonnej povinnosti

• komerčné subjekty – ako sprostredkovatelia

ANDATA s r.o., IČO:31375405, Spracúva účtovníctvo; 

Bushman s.r.o., IČO: 25618601, Balia a zasielajú tovar;  

PS:Digital,s.r.o., IČO: 47585439, E-marketing (Google špecialista);  

 

kuriérske spoločnosti – dovoz tovaru k zákazníkovi

Geis Parcel SK s.r.o., IČO: 46489592; 

General Logistics Systems Slovakia s.r.o. (GLS), IČO: 25642642;

Direct Parcel Distribution SK s.r.o., IČO: 35834498;

Slovenská pošta, IČO: 36631124;  

 

servisné spoločnosti, k osobným údajom sa môžu dostať náhodne, pri servisnej činnosti: 

OVH. CZ, s.r.o., IČO:28877039, spravuje HW e-shopu; 

APLS spol. s r.o., IČO: 40942023, Spravuje skladový SW e-shopu;

 

4. Prevádzkovateľ prijal bezpečnostné opatrenia spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, so sprostredkovateľmi a so servisnými spoločnosťami, uzavrel zmluvy v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní  osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

5. Prenos do tretích krajín sa nevykonáva.

6. Doba uchovávania osobných údajov, získaných pre uskutočnenie nákupu, je stanovená osobitnými zákonmi a registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom spoločnosti. 

7. Doba uchovávania osobných údajov, získaných pre marketing a členstvo v Bushman klube, je tri roky.

8. Dotknutá osoba má  právo na prístup k osobným údajom a  na opravu. Právo  na vymazanie nie je možné uplatniť, ak je spracúvanie potrebné na splnenie zákonnej povinnosti.

Právo na obmedzenie spracúvania a právo namietať proti spracúvaniu môže byť obmedzené vzhľadom na osobitné zákony. Právo na prenosnosť údajov nie je možné uplatniť.   

9. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udeleného pred jeho odvolaním, ak je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas dotknutej osoby. 

10. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na ÚOOÚ SR.

11. Poskytnutie osobných údajov, pre účely nákupu v e-shope, je zmluvnou požiadavkou (viď. bod č.1). V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné s dotknutou osobou uzatvoriť obchodnú zmluvu, t.j. dotknutá osoba, zákazník e-shopu nemôže vykonať nákup v e-shope.  

Poskytovanie osobných údajov, pre účely vybavenia vratky tovaru alebo jeho reklamácie, je zákonnou požiadavkou (viď. bod č. 1) a prípadné neposkytnutie má za následok nevybavenie reklamácie. 

12. Poskytnutie osobných údajov, pre účely marketingu a členstva v Bushman klube, je zmluvnou požiadavkou (viď. bod č.1). V prípade neposkytnutia osobných údajov, dotknutá osoba nemôže využívať zľavové a iné výhody členstva v Bushman klube a nemôže  byť informovaná o cenových a iných akciách e-shopu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov, pre účely marketingu a členstva v Bushman klube, dotknutá osoba dáva na obdobie troch rokov. Súhlas môže kedykoľvek odvolať.

13. Pri návšteve stránky e-shopu, dochádza k ukladaniu súborov cookies (drobných súborov, ktoré zabezpečujú sledovanie aktivity užívateľa na webstránkach) v elektronickom zariadení, ktorým užívateľ k e-shopu pristupuje. Podmienky ukladania a spracúvania cookies sú tieto: 

a) Užívateľ má vždy možnosť povoliť alebo zakázať ukladanie súborov cookies, nastavením ukladania cookies vo svojom webovom prehliadači.

b) V prípade povolenia ukladania cookies, môžu byť v elektronickom zariadení užívateľa ukladané: 

• dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača užívateľa automaticky vymažú,

• dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači užívateľa zostávajú zachované aj po vypnutí zariadenia, ktorým užívateľ pristupuje k e-shopu. Tieto cookies môže užívateľ kedykoľvek z prehliadača vymazať.

 

Prevádzkovateľ súbory cookies využíva pre vlastné evidenčné alebo štatistické účely a na účely cielenej reklamy pomocou profilovania. Súhlas užívateľa trvá po dobu zachovania cookies v jeho prehliadači. Zákazom používania súborov cookies súhlas dotknutej osoby, užívateľa, zaniká.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích osôb, alebo využitie súborov cookies uložených na koncovom zariadení užívateľa tretími osobami. V prípade odmietnutia súhlasu (zakázania cookies), prevádzkovateľ nemôže garantovať  funkčnosť e-shopu. Profilovanie dotknutej osoby, zákazníka e-shopu,  slúži výlučne pre skvalitnenie zobrazovania ponúk zákazníkovi. Profilovanie v e-shope nemá právne účinky a ani dotknutú osobu neovplyvňujú.

 

3) Postup pri poskytovaní informácií na žiadosť dotknutej osoby 

 

1. Dotknutá osoba má právo požiadať prevádzkovateľa (sprostredkovateľa) o poskytnutie informácií podľa čl. 15 Nariadenia a o výkon  svojich práv podľa článkov 16 až 22 a článku 34 Nariadenia.

2. Dotknutá osoba zasiela žiadosť v písomnej alebo elektronickej podobe na adresu prevádzkovateľa (sprostredkovateľa).

3. Po doručení žiadosti konateľ spoločnosti identifikuje dotknutú osobu. Ak konateľ spoločnosti nie je schopný dotknutú osobu identifikovať, zodpovedajúcim spôsobom, ak je to možné,  informuje dotknutú osobu. V takýchto prípadoch môže odmietnuť žiadosť dotknutej osoby o  výkon práv, ak dotknutá osoba neposkytne dostatočné informácie na svoju identifikáciu. 

4. Konateľ spoločnosti je povinný bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti poskytnúť dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti. Lehota vybavenia sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, o čom musí dotknutú osobu informovať do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s uvedením dôvodu zmeškania lehoty. Informácie sa poskytujú písomne alebo inými prostriedkami vrátane elektronických prostriedkov v závislosti od toho, ako dotknutá osoba podala žiadosť alebo o aký spôsob vybavenia žiadosti požiadala.

5. Ak konateľ spoločnosti neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, informuje dotknutú osobu bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť na ÚOOÚ SR a uplatniť súdny prostriedok nápravy.

6. Informácie dotknutej osobe sa poskytujú bezplatne. Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, môže prevádzkovateľ požadovať primeraný poplatok alebo môže odmietnuť konať.   

 

V Bratislave, dňa 1.10.2019

 

Miroslav Ševčík, konateľ