Prihlás sa
Úvod Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Spoločnosť BUSHMAN TRADE s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava, IČO: 51704501, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1., oddiel Sro, vložka číslo 128258/B, IČ DPH: SK2120761621, (ďalej len "BUSHMAN TRADE") vydáva v súlade s ustanoveniami Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov a súvisiacími právnymi predpismi tento REKLAMAČNÝ FORMULÁR.
 

REKLAMAČNÝ PORIADOK PRE INTERNETOVÝ OBCHOD 

(ďalej len ako "Reklamačný poriadok")

I. Úvodné ustanovenia

1.1. Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpnu zmluvu uzavretú na základe elektronickej objednávky a jej akceptácie medzi spoločnosťou BUSHMAN TRADE a kupujúcim, ktorý nakupuje tovar za účelom osobnej spotreby fyzických osôb a nie za účelom podnikania, podľa podmienok upravených vo Všeobecných obchodných podmienkach internetového obchodu  www.bushman.sk (ďalej len "Zmluva"). Kde sa v tomto Reklamačnom poriadku používajú pojmy "kupujúci" a "predávajúci" rozumejú sa tým zmluvné strany Zmluvy, a kde sa používa pojem " tovar" rozumie sa tým predmet kúpy zo Zmluvy.

1.2. Reklamačný poriadok upravuje podmienky uplatnenia nárokov z vád kúpeného tovaru, práva a povinnosti kupujúceho pri dodaní tovaru v rozpore so Zmluvou a odstúpenie od Zmluvy zo strany kupujúceho.

1.3. Spoločnosť BUSHMAN TRADE poskytne kupujúcemu s dostatočným predstihom pred uzavretím Zmluvy informácie o kupovanom tovare, aby sa kupujúci mohol zoznámiť najmä s jeho parametrami, cenou, spôsobom dopravy, úhradou a lehotou dodania.

II. Vrátenie tovaru

2.1. Kupujúci má právo neprevziať tovar od dopravcu pri doručení iného typu tovaru alebo v prípade dodania tovaru v rozpore so Zmluvou (s objednávkou kupujúceho), v prípade dodania tovaru v poškodenom obale. V prípade dodania tovaru v rozpore so Zmluvou, má kupujúci právo na to, aby mu predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal tovar v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou, ak nie je takýto postup možný, má právo kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť.

2.2. V zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji má kupujúci právo od Zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote. Spoločnosť BUSHMAN TRADE však dáva v zmysle Všeobecných obchodných podmienok lehotu nad rámec zákona, a to do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

2.3. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa bodu 2.2. tohto Reklamačného poriadku je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

2.4. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy, ktorej predmetom sú:

a) predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
b) predaj zvukových alebo obrazových záznamov, ktoré spotrebiteľ rozbalil
c) predaj počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil
d) predaj novín, časopisov a periodickej tlače

2.5. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa bodu 2.2. tohto Reklamačného poriadku Kupujúci môže tovar odoslať cez Slovenskú poštu alebo kuriérskou spoločnosťou. V prípade, že zasiela Slovenskou poštou, tak na adresu:  

BUSHMAN TRADE s.r.o., P.O. BOX 18, Cesta na Senec 2/A, 820 17 Bratislava 217, uveďte aj email [email protected] 

Ak zasiela tovar kuriérskou službou, tak na adresu: 

BUSHMAN TRADE s.r.o. Stará Vajnorská 11 , 831 04 Bratislava, email [email protected] .

Tovar odoslaný na dobierku nebude Predávajúcim prevzatý, ale naopak bude Kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť. Bližšie informácie získa Kupujúci na e-mailovej adrese: [email protected].

V prípade, že Kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, tovar nesmie byť používaný a praný, tovar musí byť nepoškodený, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale.

III. Reklamácie

3.1. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci je povinný prezrieť tovar ihneď pri preberaní. Záručná doba je u všetkých tovarov štandardne 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru, pokiaľ výrobca alebo spoločnosť BUSHMAN TRADE neustanoví dlhšiu záručnú dobu. Dlhšia záručná doba je vyznačená v záručnom liste prikladanému k tovaru. Ak nie je k tovaru vystavený záručný list, platí záručná doba všeobecná (24 mesiacov) alebo doba vyznačená na doklade o kúpe, ak je dlhšia ako 24 mesiacov. V tomto prípade pre záručný a pozáručný servis v spoločnosti BUSHMAN TRADE postačuje doloženie dokladu o kúpe tovaru v spoločnosti BUSHMAN TRADE a dokladu o zaplatení tovaru.

3.2. V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, pre ktorú nemôže byť zakúpený výrobok riadne používaný alebo môže byť používaný len čiastočne, a je možné túto vadu odstrániť, má kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu. V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť výrobok riadne používaný ako výrobok bez vady a v prípadoch stanovených príslušným právnym predpisom, má kupujúci právo na výmenu výrobku za ten istý výrobok s tými istými vlasťnosťami a tou istou cenou inak má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má kupujúci i v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, tovar však nemôže byť riadne užívaný z dôvodu opätovného vyskytnutia sa vady alebo z dôvodu väčšieho počtu vád na zakúpenom tovare.

3.3. Reklamáciu môže kupujúci uplatniť odoslaním na poštovú adresu spoločnosti BUSHMAN TRADE uvedenú v bode 2.5. Reklamačných podmienok. Reklamovaný tovar kupujúci zasiela predávajúcemu na vlastné náklady a riziko. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberie.

3.4. Záruka sa nevzťahuje najmä na vady tovaru, ktoré vzniknú zavinením kupujúceho a ak vznikla vada alebo poškodenie:

a) preukázateľne nesprávnym používaním v rozpore s návodom na používanie alebo iným nesprávnym konaním užívateľa,
b) v prípade preukázatelne nedovolených zásahov do tovaru,
c) ak priložený záručný list alebo doklad o kúpe tovaru nesie zjavné známky prevedených zmien údajov alebo ak je na výrobku odlišné výrobné číslo od toho, ktoré je uvedené v záručnom liste alebo na doklade o kúpe tovaru,
d) ak vada vznikla bežným opotrebením,
e) pri spotrebnom tovare so stanovenou lehotou použitia podľa zvláštnych právnych predpisov, pokiaľ je takáto reklamácia uplatnovaná po uplynutí tejto lehoty,
f) a Kupujúci aj naďalej tovar používal, v dôsledku čoho mohol zmariť opravu tovaru,
g) v dôsledku nesprávneho výberu tovaru, najmä ak Kupujúci si vybral nesprávny druh alebo veľkosť výrobku, alebo Kupujúci nevzal pri výbere tovaru do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie, a zároveň nevyužil právo na vrátenie tovaru podla čl. VII. Všeobecných obchodných podmienok,
h) v dôsledku nesprávneho spôsobu ošetrovania a čistenia tovaru,
i) pri živelných katastrofách a pôsobení iného druhu vyššej moci.

3.5. Reklamáciu je možné vybaviť v prípade preukázania nasledujúcich skutočností:

a) že sa vada vyskytla v záručnej dobe; za účelom preukázania tejto skutočnosti predloží kupujúci doklad o kúpe tovaru, pokiaľ bola v záručnom liste uvedená záručná doba dlhšia ako 24 mesiacov kupujúci predloží riadne a čitateľne vyplnený záručný list, na ktorom je uvedený dátum predaja, typ výrobku,
b) že kupujúci kúpil výrobok od predávajúceho a za akú cenu, za týmto účelom kupujúci predloží platný doklad o kúpe tovaru s vyznačeným dátumom predaja preukazujúci nákup reklamovaného tovaru v spoločnosti BUSHMAN TRADE 
c) že je výrobok vadný, za týmto účelom kupujúci doručí vadný výrobok spoločnosti BUSHMAN TRADE
Ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok riadne splnená nebude reklamácia tovaru uznaná ako oprávnená.

3.6. Predávajúci nezodpovedá za tieto vady, ktoré na tovare vzniknú počas trvania záručnej doby:

a) vady, ktoré Kupujúci spôsobil sám,
b) vady, o ktorých Kupujúci vedel pred prevzatím tovaru,
c) vady, pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,
d) vady, ktoré vznikli z dôsledku opotrebovania tovaru, spôsobenom bežným používaním, nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym či nadmerným používaním alebo po uplynutí životnosti tovaru.

3.7. Predávajúci vydá kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie. Predávajúci vydá o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

3.8. Reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako keby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

3.9. Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianského zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

IV. Záverečné ustanovenia

4.1. Pre všetky sporné vztahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ako i tento Reklamačný poriadok platí právny poriadok Slovenskej republiky.

4.2. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami a nedôjde k mimosúdnemu vyrovnaniu, budú riešené miestne príslušným súdom v Slovenskej republike.

4.3. Tento „Reklamačný poriadok“ vstupuje do platnosti dňom 1. októbra 2019.

4.4. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny tohto „Reklamačného poriadku“.

  
BUSHMAN TRADE s.r.o.

V Bratislave dňa 1.10.2019